تبلیغات
شیمی وكاربردها - نمونه تست ترمودینامیک
 
شیمی وكاربردها
شیمی علم بهترزیستن
پنجشنبه 30 آذر 1391 :: نویسنده : هایده ذاکر حمیدی
1- كدام رابطه درست است؟ (سراسری تجربی-84)

E = qp (۱ 2) ∆H=qv 3) ∆E=q+W 4) qv=∆E+P∆V∆

2- درواكنش انفجار نیتروگلیسرین، از تجزیه هر مول از آن ............... مول مواد فرآورده ها به وجود می آید و علامت H∆ آن .......... است. (سراسری تجربی-84)
1) 25/7 ، منفی 2) 25/7 ، مثبت 3) 50/7 ، منفی 4) 50/7 ، مثبت

3- در مورد واكنش: K(S)+2H2O(l) → 2KOH(aq)+H2(g كدام مطلب درست است؟ (سراسری تجربی-84)

1) مقدار S∆ برای آن منفی است.

2) مقدار H∆ برای آن مثبت است.

3) همیشه به طور خود به خود، پیشرفت می كند.

4) در ظرف سربسته به حالت تعادل در می آید.

4- اگر H∆ واكنش CH4(g)+2O2(g)→CO2(g)+2H2O(g) برابر با KJ 9/891- و گرماهای تشكیلH2Og و CO2(g برحسب كیلوژول بر مول به ترتیب برابر با 7/286- و 5/393- باشد گرمای تشكیل گاز متان چند كیلوژول بر مول است؟ (سراسری تجربی-84)

1) 75- 2) 4/75- 3) 85- 4) 8/85-
5- كدام عبارت نادرست است؟ (سراسری ریاضی-84)

1) دمای هر جسم ، معیاری از درجه ی گرمی آن است؟

2) هنگام تبدیل بخار آب به باران مقداری گرما جذب می شود.

3) تفاوت دمای دوجسم نشانگر تفاوت انرژی جنبشی ذره های آن هاست.

4) انرژی گرمایی نوعی است كه به حركت ذره های ماده بستگی دارد.

6- كدام مطلب درست است ؟ (سراسری ریاضی-84)

1) واكنش تجزیه گاز N2O4 به گاز NO2 با آن كه گرما گیر است تا حدی خود بخودی است.

2) در حل شدن گاز آمونیاک در آب، بی نظمی عامل مساعد و انرژی عامل نامساعد است.

3) هر تغییر خودبخودی به طور طبیعی در جهتی پیش می رود که با کاهش بی نظمی همراه باشد.

4) در واکنش گازی: 2H2+O2→2H2O، عامل ا نرژی و عامل بی نظمی هم سو با هم عمل می کنند.

7- کدام رابطه درباره ی مقدار تغییرات انرژی درونی(E∆)یک سیستم (سامانه) درست است؟ (سراسری ریاضی-84)

1) E=qp

2) E=-P∆W∆

۳) E=q+W∆

۴) E=q+P∆W∆

8- واکنش: CH4+2O2(g)→CO2(g)+2H2O(g) چند کیلوژول است؟ (سراسری ریاضی-84)

(انرژی پیوندهایC-H وO=O و C=Oو O-H را برحسب کیلوژول بر مول به ترتیب برابر 415 ، 498 ، 800 ، 465 در نظر بگیرید)

1) 706- 2) 724- 3) 804- 4) 816-

9- با توجه به تبدیل در فشار ثابت تغییر آنتالپی کدام است؟ (آزاد تجربی-84)

1) H<0 (۳ ∆H>0 (۲ ∆H=0∆ ) تغییر آنتالپی قابل صرف نظر است.

10- ظرفیت گرمایی مولی چیست؟ (آزاد ریاضی-84)

1) مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای یک مول از ماده به اندازه ی یک درجه سانتی گراد است.

2) مقدار گرمای لازم برای تبخیر یک مول از یک ماده مای را گویند.

3) مقدار گرمای لازم برای ذوب یک مول از یک ماده جامد را گویند.

4) مقدار گرمای لازم برای ذوب اتم از هر عنصر جامد را گویند.

11- در کدام یک از فرآیندهای زیر میل به نظم بیشتر است؟ (آزاد ریاضی-84)

1) 3O2(g)→2O3(g) (۲ I2(s)→I2(g

3) Cl2(aq)→Mg2+(aq)2Cl-(aq) (۴ Ag2CO3(s)→Ag2O(s)+CO2(g

12- در کدام یک از شرایط زیر واکنش های شیمیایی خودبخودی است؟ (آزاد غیرپزشکی-84)

1) H<0 ∆ وS>0 (۲ ∆H>0 و S<0 ∆

3) H∆S=∆H (۴ ∆S<∆H

13- انرژی پیوندهای H2 و Cl2 وHCl به ترتیب 436 و 431 کیلوژول بر مول می باشند. ∆H واکنش H2+Cl2→2HCl کدام است؟ (آزاد پزشکی84)

1) 160+ 2) 178+ 3) 183- 4) 160-

14- هدف از کاربری ترمودینامیک در واکنش های شیمیایی چیست؟ (آزاد پزشکی-84)

1) چگونگی تبدیل ماده به انرژی را می رساند.

2) تبدیل انرژی شیمیایی به حرارتی را بیان می کند.

3) رابطه ی بین انرژی شیمیایی و کار انجام یافته را بیان می کند.

4) تعیین این که واکنش در چه جهتی خودبه خودی است.

15- برای تصعید 22/0 گرم CO2 جامد 126/0 کیلوژول گرما لازم است گرمای تصعید مولی کربن دی اکسید چند کیلوژول می باشد؟ (12=C و 16=O) (آزاد پزشکی-84)

1) 2/25 2) 4/50 3) 6/12 4) 2/60

16- کدام عبارت نادرست است ؟ (سراسری ریاضی- 85)

1) اگر اکتان در یک ظرف سرباز بسوزد ، ∆E به صورت گرما ظاهر می شود.

2) مقدار انرژی درونی هر سامانه ، به مسر انجام فرآیند در آن بستگی دارد.

3) اگر اکتان در موتور خودرو بسوزد ، بخش عمده E ∆به صورت گرما ظاهر می شود.

4) مجموع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل هر سامانه ، انرژی درونی آن نام دارد.

17- اگر گرمای تشکیل H2O(g) ، CO2(g)، CO2H2(g بر حسب کیلوژول بر مول به ترتیب برابر با 242- و
5/343- و 227 باشد از سوختن کامل 2/0 مول گاز اتیلن (استیلن) چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟ (سراسری ریاضی–85)

1) 1/125 2) 2/124 3) 1/252 4) 2/251

18- با توجه به شکل روبه رو داده های آن ، کدام مطلب نادرست است ؟ (سراسری ریاضی– 85)

((شکل شماره 10 صفحه 61 کتاب سال سوم))

1) واکنش سوختن گرافیت دو مرحله ای است.

2) گرمای تشکیل گاز CO برابر KJ/mol 5/110- است.

3) واکنش CO(g)→C(s)+1/2O2(g) را می توان به روش تجربی به آسانی انجام داد .

4) ∆Hواکنش CO(g)+1/2O2(g)→CO2(g را می توان به آسانی حساب کرد .

19- درباره واکنش : C2H5OH(l)+3O2(g)→2CO2(g)+3H2(l) , ∆H=-1367/3 kj کدام مطلب درست است؟ (سراسری ریاضی– 85)

1) به شدت گرما ده است و به طول خود به خود انجام می شود.

2) واکنشی برگست پذیر است و در ظرف سر بسته به حالت تعادل در می آید .

3) مجموع انرژی پیوندهای فرآورده ها در مقایسه با واکنش دهنده ها کمتر است.

4) چون با کاهش سطح انرژی همراه است به طور خود به خود انجام نمی شود.

20- اگر دو لیوان یکسان موجود باشد که اولی دارای ml100 آب و دومی دارای ml 200 آب هر دو در دمای 0C25 باشد کدام مطلب درباره آن ها نادرست است ؟ (سراسری تجربی– 85)

1) میانگین سرعت حرکت مولکولهای آب در هر دو لیوان برابر است.

2) ظرفیت گرمایی ویژه آب ، در دو لیوان با هم برابر است .

3) ظرفیت گرمایی آب در لیوان دوم در مقایسه با لیوان اول بیشتر است.

4) برای رساندن دمای آب در هر یک از دو لیوان به 0C35گرمای برابری لازم است.

21- با توجه به شکل روبرو اگر مقدار E∆ واکنش گازی مطرح شده در شرایط آزمایش برابر KJ186- باشد مقدار ∆H آن چند کیلوژول است؟ (سراسری تجربی– 85)

 

1) 87/182- 2) 74/183- 3) 26/188- 4) 39/189-

22- با توجه به واکنش های زیر :

4NH3(g)+3O2(g)→2N2(g)+6H2O , ∆H=-1531 kj

N2O(g)+H2(g)→N2(g)+H2O(l) , ∆H=-367/4 kj

H2(g)+1/2O2(g)→H2O(l) , ∆H=-285/9 kj

H ∆واکنش : 2NM3(g)+3N2O(g)→4N2(g)+3H2O(l) ، برابر چند کیلوژول است ؟ (سراسری تجربی– 85)

1) 2/984- 2) 8/992- 3) 1010- 4) 1110-

23- با توجه به واکنش زیر :

I) C2H5OH(l)+3O2(g)→2CO2(g)+3H2O(l) , ∆H=-1367 kj

II) 2H2O(g)→2H2(g)+O2(g) , ∆H=+483/6 kj

کدام مطلب درست است؟ (سراسری تجربی– 85)

1) واکنش II غیر خود به خودی است ، زیرا H∆S برای آن نامناسب است .

2) چون S∆S برای واکنش II مناسب است با وجود گرماگیر بودن خود به خودی است.

3) واکنش I غیر خود بخودی است ، زیرا S∆S برای آن نامناسب است.

4) با وجود اینکه S∆S برای واکنش I نامناسب است ، به دلیل گرما دهی زیاد خودبه خودی است.

24- دریک واکنش گرماده : (آزاد ریاضی– 85)

1) محتوای انرژی فرآورده ها بیشتر می شود .

2) فعالیت شیمیایی فرآورده ها بیشتر می شود.

3) فعالیت شیمیایی فرآورده ها کمتر می شود.

4) انرژی پیوند فرآورده ها کمتر می شود.

25- دریک واکنش گرماده سطح انرژی مواد واکنش دهنده از سطح انرژی فرآورده ها ...... و H ∆ واکنش ....... است. (آزاد تجربی– 85)

1) بیشتر – منفی 2) کمتر – منفی 3) بیشتر – مثبت 4) کمتر – مثبت

26- ظرفیت گرمایی ویژه چیست ؟ (آزاد تجربی– 85)

1) مقدار گرمایی که برای افزایش دمای یک گرم از جسمی به اندازه 0C1 بکار می رود.

2) مقدار گرمایی که برای تبخیر یک گرم از یک مایع به کار می رود.

3) مقدار گرمایی که برای ذوب یک گرم از یک جامد مصرف می شود.

4) مقدار گرمایی که برای تبخیر یک گرم آب 0C100 به یک گرم بخار آب 0C100مصرف می شود .

27- اگر شکل روبه رو به واکنشی مربوط باشد که آن کوچکتر از صفر است کدام موضوع مشخص شده در آن بی مورد است؟ (سراسری ریاضی-86)

۴) A (۱ 2) B 3) C D

28- با توجه به واکنش های زیر و مقدار آنها می توان دریافت که در دمای معمولی واکنش ................، ................. است. زیرا با ............. سطح انرژی و ............... آنتروپی همراه است. ( سراسری ریاضی-86)

I) N2(g)+2H2(g)→N2H4(g) , ∆H0=+91 kj

II) N2H4(g)+H2(g)→2NH3(g) , ∆H0=-183 kj

1) I – غیر خود به خودی – افزایش – کاهش 2) I – خود به خودی – کاهش – افزایش

3) II- خود به خودی – کاهش – افزایش 4) II – غیر خود به خودی – افزایش – کاهش

29- در هر واکنش ............. سطح انرژی ................... سطح انرژی ............. ، .............. است و ............... از صفر است . (سراسری ریاضی-86)

1) گرماگیر – واکنش دهنده ها به – کمپلکس فعال – نزدیک تر – بزرگ تر

2) گرماگیر – واکنش دهنده ها از – فرآورده ها - پایین تر – بزرگ تر

3) گرماده – فرآورده ها به – پیچیده فعال – نزدیک تر – کوچک تر

4) گرماده – فرآورده ها از – پیچیده فعال – بالاتر – کوچک تر

 

31- کدام مطلب درست است ؟ (سراسری تجربی-86)

1) در واکنش های خود به خودی G>0 ∆است.

2) مقدار S∆S را می توان از رابطه زیر به دست آورد.

 • S= ∆H-∆G
 • T

3) آنتالپی مقدار انرژی در دسترس برای انجام یک فرآیند است.

4) انرژی آزاد یک تابع حالت است و به دما وابسته نیست.

32- اگر H0 ∆سوختن اتانول برابر با 3/1235- کیلوژول بر مول باشد. H0 ∆تشکیل آن چند ژول بر مول است؟

(H0 ∆تشکیل CO2(g) و H2O(g بر حسب کیلوژول بر مول به ترتیب برابر با 5/393- و 242- است

(سراسری تجربی-86)

1) 8/272- 2) 7/277- 3) 8/282- 4) 7/287-

33- انرژی مبادله شده در یک واکنش عباتست از : (آزاد ریاضی-86)

1) محتوای انرژی مولی مواد واکنش دهنده

2) انرژی لازم برای شکستن پیوندهای مواد واکنش دهنده

3) انرژی حاصل از تشکیل پیوند فرآورده ها

4) تفاوت انرژی پیوند مواد واکنش دهنده و انرژی پیوند فرآورده ها

34- در یک واکنش گرما زا : (آزاد ریاضی-86)

1) محتوای انرژی محصولات عمل بیشتر می شود.

2) انرژی پیوند فرآورده ها کاهش می یابد.

3) فعالیت شیمیایی فرآورده ها کمتر می شود.

4) فعالیت شیمیایی فرآورده ها بیشتر می شود.

35- کدامیک از حالات زیر نشان دهنده یک واکنش گرماگیر است؟ (آزاد ریاضی-86)

1) مجموع انرژی پیوندهای موجود در فرآورده ها < مجموع انرژی پیوندهای مواد واکنش دهنده.

2) مجموع انرژی پیوندهای موجود در فرآورده ها > مجموع انرژی پیوندهای مواد واکنش دهنده.

3) محتوای انرژی مواد حاصل < محتوای انرژی مواد واکنش دهنده.

4) نقطه جوش فرآورده ها < جوش مواد واکنش دهنده.

36- برای افزایش دمای 75 گرم فلز سرب جامد به96 j 10ºC گرما لازم است ، گرمای ویژه سرب چند ژول است؟ (آزاد تجربی-86)

1) 96/0 2) 88/0 3) 128/0 4) 256/0

37- مفهوم آنتالپی چیست؟ (آزاد تجربی86)

1) گرمای حاصل از تشکیل یک مول پیوند را گویند.

2) گرمائی که ضمن تشکیل یک مول از ماده تولید می شود.

3) گرمای لازم برای انجام یک واکنش را گویند.

4) تغییر انرژی یک سیستم در فشار ثابت را گویند.

38- اگر ظرفیت گرمای ویژه فلز سرب 128/0 ژول باشد گرمای ویژه مولی آن چند ژول است؟ 207=Pb (آزاد پزشکی-86)

1) 45/6 2) 6/25 3) 8/12 4) 496/26

39- در کدامیک از شرایط زیر واکنش های شیمیایی خودبخودی است؟ (آزاد پزشکی-86)

1) S∆S >0 , ∆H<0 (۲ ∆S<0 , ∆H>0

3) S∆S =∆H (۴ ∆G>0 , ∆H>0

40- اگر واکنش A2(g)+B2(g)→2AB(g خودبخودی باشد کدام نتیجه گیری زیر درست است؟

(آزاد پزشکی-86)

1) فعالیت شیمیایی محصولات بیشتر از مواد واکنش دهنده ها است.

2)H ∆ واکنش مثبت است.

3)H ∆ واکنش منفی است.

4) واکنش در جهت افزایش بی نظمی است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:39 ق.ظ

You have made your position very nicely!!
brand cialis nl cialis 5 mg funziona prescription doctor cialis buying cialis on internet tadalafilo cialis preise schweiz cialis qualitat 5 mg cialis coupon printable cialis dose 30mg can i take cialis and ecstasy
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:28 ق.ظ

Thanks, I value it!
buy tadalafil online where to buy viagra without prescription buy viagra pills online buy viagra without consultation buy viagra online without prescription uk natural viagra can you purchase viagra online viagra pfizer buy online safest place to buy viagra online sildenafil citrate tablets
جمعه 17 فروردین 1397 10:23 ب.ظ

Incredible lots of useful data!
cialis kaufen wo cialis dosage amounts cialis super acti cialis farmacias guadalajara cialis for sale in europa are there generic cialis legalidad de comprar cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis sale online cialis generic tadalafil buy
جمعه 3 فروردین 1397 08:07 ب.ظ

You actually expressed it terrifically.
cialis y deporte prezzo cialis a buon mercato buy cialis cheap 10 mg cialis para que sirve cialis online holland cialis lilly tadalafi click now buy cialis brand cialis coupons cialis bula callus
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:42 ق.ظ

You actually suggested this really well.
cialis en mexico precio cialis savings card cialis usa cost buy cheap cialis in uk side effects of cialis cialis 100 mg 30 tablet generic cialis pro cialis side effects dangers order generic cialis online weblink price cialis
جمعه 25 فروردین 1396 05:58 ب.ظ
If you wish for to increase your know-how just keep visiting
this site and be updated with the most recent gossip posted here.
پنجشنبه 30 آذر 1391 12:00 ب.ظ
سلام از نمونه سوالات کنکور بیشتر استفاده کنید ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :