تبلیغات
شیمی وكاربردها - هموگلوبین و ساختار آن
 
شیمی وكاربردها
شیمی علم بهترزیستن
یکشنبه 29 بهمن 1391 :: نویسنده : هایده ذاکر حمیدی

هموگلوبین

گویچه‌های قرمز خون حاوی مولكول پیچیده‌ای به نام هموگلوبین می‌باشد كه هموگلوبین مهمترین وفراوانترین پروتئین موجـود در گلبولهای قرمز بوده و نقش اساسی در حمل ونقل O2 ،CO2 و پروتون دارد. میوگلوبین نیز پروتئینی مشابه هموگلوبین بوده كه درون سلولهای عضلانی قرار گرفته و در انتقالO2 دخالت دارد. هموگلوبین از یك قسمت پروتئینی به نام گلوبین و یك رنگدانه آهن‌دار به نام هِم تشكیل شده است.


مولكول هموگلوبین شامل دو بخش میباشد:

۱- بخش پروتئینی موسوم به گلوبین كه دارای چهار زنجیرة پلی پپتیدی می باشد (تترامر است)

۲- بخش غیر پروتئینی موسوم به هِم(heme) كه به آن گروه پروستتیك مولكول هموگلوبین می گویند. هِم عبارتست از یك حلقة پورفیرینی كه یك اتم آهن دو ظرفیتی در مركز آن قرار گرفته است.


هر مولكول هموگلوبین دارای یك مولكول گلوبین و۴ مولكول هِم می باشد، بطوریكه هر مولكول هِم به یكی از زنجیره هـــای گلوبین متصل میگردد. هر مولكول هِم قادر است یك مولكولO2 را جابجا كند، لذا هر مولكول هموگلوبین توانایی حمل چهار مولكول O2 را داراست.


در مولكول میوگلوبین دو بخش گلوبین و هِم مشاهده می شود، اما مولكول گلوبین آن از یك زنجیرة پلی پپتیدی ساخته شده است كه به یك مولكول هِم متصل می گردد، لذا مولكول میـــوگلوبین تنها توانایی انتقال یك مولكولO2 را دارد.

مولكول هِم مسئول رنگ قرمز هموگلوبین و میوگلوبین است و همانطوریكه گفته شد یك اتم آهن دو ظرفیتی در مركز آن قرار گرفته است. اگر اتم آهن دو ظرفیتی(Fe²+) به آهن سه ظرفیتی(Fe³+) اكسید شود، عملكرد مولكول از بین خواهد رفت. در مولكول هِم هر اتم آهن فرو قادر است ۶ پیوند كئوردینانس(داتیو) برقرار سازد. چهار عدد از این پیوندها با اتمهای ازت(N) موجود در حلقة پورفیرین برقرار می شود، كه همگی در یك سطح قرار دارند. پیوندهای پنجم وششم نیز در بالا و پایین این سطح قرار دارند. پیوند پنجم بین آهن و نیتروژن یكی از اسیدهای آمینة گلوبین و پیوند ششم بین آهن و مولكول اكسیژن برقرار می شود. بدیهی است در صورتیكه Hb ، اكسیژن خود را از دست بدهد، پیوند ششم وجود نخواهد داشت.


گلوبین مركب از ۴ زنجیره پلی پپتیدی است كه به هر زنجیره یك پورفیرین آهن‌دار (هِم) متصل شده است. بر اساس نوع زنجیره‌های پلی پپتیدی سه نوع هموگلوبین (Hb) در انسان قابل تشخیص می‌باشد كه شامل HbA12 كه ۲% هموگلوبین افراد بالغ را تشكیل می‌دهد و گلوبین آن مركب از دو زنجیره آلفا و دو زنجیره دلتا می‌باشد.


HbF كه حدود ۱% هموگلوبین بالغین را تشكیل می‌دهد و در ساختمان گلوبین آن دو زنجیره آلفا و دو زنجیره گاما شركت دارند، است. HbF در دوره جنین ، هموگلوبین غالب می‌باشد و پس از تولد بوسیله HbA1 جایگزین می‌گردد.


یكی از راههای تخمین میزان گویچه‌های قرمز خون ، اندازه گیری مقدار هموگلوبین با استفاده از دستگاه اسپكترو فتومتر می‌باشد. در این روش كه مقدار هموگلوبین برحسب گرم در دسی لیتر بیان می‌گردد. در مردان ۱۸ – ۱۴ گرم بر دسی لیتر و در زنان ۱۶ – ۱۲ گرم بر دسی لیتر می‌باشد.


● نقش مولكول هموگلوبین

هموگلوبین به علت داشتن آهن كه در حالت احیا شده می‌باشد، می‌تواند با اكسیژن و دی‌اكسید كربن تركیب شده و به ترتیب اكسی هموگلوبین (oxyhemoglobin) و كربو آمینو هموگلوبین (carbaminohemoglobin) تشكیل دهد.

با توجه به بالابودن فشار اكسیژن در ریه‌ها ، اكسی هموگلوبین در ریه‌ها تشكیل شده و پس از رسیدن به بافتها ، اكسیژن جدا شده و دی‌اكسید كربن CO2 به آن متصل می‌گردد.
به این ترتیب امكان حمل اكسیژن از ریه‌ها به بافتها و دی‌اكسیدكربن از بافتها به ریه‌ها امكان‌پذیر می‌گردد.
از طرف دیگر سطح بسیار زیاد گویچه‌های قرمز نسبت به حجم آنها (به علت داشتن شكل مقعرالطرفین) سبب تسریع و تسهیل اشباع هموگلوبین با اكسیژن در ریه‌ها می‌شود.
علاوه بر انتقال اكسیژن توسط هموگلوبین ، این مولكول عمل دیگری نیز انجام می‌دهد و آن عبارت از تثبیت فشار اكسیژن در بافتها است.


● تشكیل مولكول هموگلوبین
سنتز مولكول هموگلوبین در گلبولهای قرمز اولیه شروع می‌شود و تا زمانی كه گلبول قرمز ، مغز استخوان را ترك می‌كند و وارد خون می‌شود،
برای حدود یك روز به تشكیل مقادیر ناچیزی هموگلوبین ادامه می‌دهند. هر مولكول هم پس از تشكیل شدن با یك زنجیره پلی پپتیدی بسیار دراز موسوم به گلوبین كه در ریبوزومها ساخته می‌شود، تركیب شده و یكی از اجزا هموگلوبین موسوم به یك زنجیره هموگلوبین را تشكیل می‌دهد.
هر یك از این زنجیره‌ها دارای وزن مولكولی ۱۶۰۰۰ بوده و چهار عدد از آنها به نوبه خود بطور سست به یكدیگر متصل شده و مولكول كامل را می‌سازند. چون هر زنجیره یك گروه هم دارد، چهار اتم آهن در هر مولكول هموگلوبین وجود دارد كه هر یك از آنها می‌تواند یك مولكول اكسیژن را حمل كند. هموگلوبین دارای وزن مولكولی ۶۴۴۵۸ دالتون است.
● محل ساخته شدن هموگلوبین در بدن :
سنتز مولكول هموگلوبین در گلبولهای قرمز اولیه شروع می‌شود و تا زمانی كه گلبول قرمز ، مغز استخوان را ترك می‌كند و وارد خون می‌شود، برای حدود یك روز به تشكیل مقادیر ناچیزی هموگلوبین ادامه می‌دهند. هر مولكول هم پس از تشكیل شدن با یك زنجیره پلی پپتیدی بسیار دراز موسوم به گلوبین كه در ریبوزومها ساخته می‌شود، تركیب شده و یكی از اجزا هموگلوبین موسوم به یك زنجیره هموگلوبین را تشكیل می‌دهد.
هر یك از این زنجیره‌ها دارای وزن مولكولی ۱۶۰۰۰ بوده و چهار عدد از آنها به نوبه خود بطور سست به یكدیگر متصل شده و مولكول كامل را می‌سازند. چون هر زنجیره یك گروه هم دارد، چهار اتم آهن در هر مولكول هموگلوبین وجود دارد كه هر یك از آنها می‌تواند یك مولكول اكسیژن را حمل كند.
● كلیاتی در مورد اهمیت بیولوزیك هموگلوبین :
تقریباً تمامی اكسیژنی كه در خون انسان و حیوانات حمل می گردد،به هموگلوبین موجود در گلبول های قرمزخون متصل می باشد.هموگلوبین علاوه بر انتقال اكسیزن ، ناقل مقداری كربن دی اكسید و هیدروژن حاصل از اكسیداسیون مواد درچرخه كربس نیز می باشد .قسمت اعظم كربن دی اكسید حاصل ، از طریق پلاسما به شش ها انتقال می یابد و فقط ۲۰% آن توسط هموگلوبین منتقل می شود .
● كلیاتی در مورد اهمیت بیوشیمیایی هموگلوبین :
همو گلوبین با زیر واحد ها و جایگاه های متعدد اتصال به اكسیژن ، برای انتقال اكسیژن مناسب می باشد .
● روش های طبقه بندی و نام گذاری هموگلوبین :
اساس نوع زنجیره‌های پلی پپتیدی سه نوع هموگلوبین (Hb) در انسان قابل تشخیص می‌باشد كه شامل:
۱- HbA12 كه ۲% هموگلوبین افراد بالغ را تشكیل می‌دهد و گلوبین آن مركب از دو زنجیره آلفا و دو زنجیره دلتا می‌باشد.
۲- HbF كه حدود ۱% هموگلوبین بالغین را تشكیل می‌دهد و در ساختمان گلوبین آن دو زنجیره آلفا و دو زنجیره گاما شركت دارند، است HbF. در دوره جنین ، هموگلوبین غالب می‌باشد و پس از تولد بوسیله HbA1 جایگزین می‌گردد.
● ساختمان شیمیایی هموگلوبین :
شناخته ترین ساده ترین پروتیین الیگومریك هموگلوبین است ، این پروتئین با وزن مولكولی ۶۴۵۰۰ دالتون وبامخففHb . از دو زیرواحد آلفا و دو زیرواحد بتا تشكیل شده است . زیرواحد های الفا هر كدام دارای ۱۴۱ اسید امینه و زیرواحد های بنا هر یك واجد ۱۴۶ اسید امینه اند . این چهار رشته ، هر كدام به یك گروه پروستاتیك آهن دار ، موسوم به هم از طریق پیوند غیر كووالانسی متصل می باشند . هسته اصلی گروه هم را مولكول پورفیرین تشكیل می دهد . پورفیرینی كه در هموگلوبین و میوگلوبین انسان یافت می شود ،از نوع پروتوپورفیرین می باشد كه از دو مولكول اسید پروپیونیك ،دو گروه وینیل و چهار گروه متیل جانبی متصل به چهار حلقه پیرول تشكیل شده اند . اتم آهن در فرم فرو ، در وسط این صفحه مسطح قرار دارد . هر اتم آهن با چهار ظرفیت به چهار نیتروژن موجود در حلقه پروتوپورفیرین پیوند یافته است . اتم آهن می تواند به صورت فریك نیز باشد . لیكن فقط در حالت فرو است كه با اكسیزن تركیب می شود . فرو هموگلوبین با آهن دو ظرفیتی و فری هموگلوبین كه همان مت هموگلوبین است ، دارای آهن سه ظرفیتی است.
● مشخصات فیزیكی هموگلوبین :
یك مولكول تقریباً كروی باقطری حدودnm5/5 می باشد.در هموگلوبین پیوندها غیر قطبی اند .
● نقش بیوشیمیایی هموگلوبین :
هموگلوبین به علت داشتن آهن كه در حالت احیا شده می‌باشد، می‌تواند با اكسیژن و دی‌اكسید كربن تركیب شده و به ترتیب اكسی هموگلوبین (oxyhemoglobin) و كربو آمینو هموگلوبین (carbaminohemoglobin) تشكیل دهد. با توجه به بالابودن فشار اكسیژن در ریه‌ها ، اكسی هموگلوبین در ریه‌ها تشكیل شده و پس از رسیدن به بافتها ، اكسیژن جدا شده و دی‌اكسید كربن به CO2 آن متصل می‌گردد. به این ترتیب امكان حمل اكسیژن از ریه‌ها به بافتها و دی‌اكسیدكربن از بافتها به ریه‌ها امكان‌پذیر می‌گردد. از طرف دیگر سطح بسیار زیاد گویچه‌های قرمز نسبت به حجم آنها (به علت داشتن شكل مقعرالطرفین) سبب تسریع و تسهیل اشباع هموگلوبین با اكسیژن در ریه‌ها می‌شود. علاوه بر انتقال اكسیژن توسط هموگلوبین ، این مولكول عمل دیگری نیز انجام می‌دهد و آن عبارت از تثبیت فشار اكسیژن در بافتها است.
● نقش بیولوژیك هموگلوبین :
در هنگام عبور خون شریانی از ریه ها و سپس قلب وبافت های محیطی ،هموگلوبین حدود ۹۶% از اكسیژن اشباع می باشد . در خون وریدی كه به قلب بر می گردد ، میزان اشباع هموگلوبین از اكسیژن به ۶۴% می رسد . بنابر این ، هر ۱۰۰ میلی لیتر خونی كه از میان یك بافت عبور می نماید ، حدود یك سوم اكسیژن حمل شده ، معادل ۵/۶ میلی لیتر از گاز اكسیژن در فشار اتمسفر و دمای بدن را آزاد می سازد .
قسمت اعظم دی اكسید كربن حاصل از اكسیداسیون مواد در چرخه ی كربس ،از طریق پلاسما به شش ها انتقال می یابد .
● علل كمبود و افزایش و عوارض حاصله :
دلائل زیادی وجود دارد كه هموگلوبین بیشتراز ده گرم در دسی لیتر ، ۱۰۰ گرم درلیتر مشكلی ایجاد نمی كند. ولی هموگلوبین پائین تر از ده گرم می تواند همراه با نارسائی خفیف قلبی ریوی ، كاهش قوه كار ، كاهش تحمل فعالیت وتمرینات ورزشی باشد . كمبود هموگلوبین موجب كاهش وزن نوزاد ، زایمان زودرس ومرگ ومیر قبل از تولد است . و همین طور كاهش هموگلوبین خون نشانه ی تالاسمی می باشد .
● روش های اندازه گیری هموگلوبین :
هموگلوبین در آزمایشگاه به دو روش اندازه گیری می شود :
۱- اندازه گیری هموگلوبین به روش دستی
۲- اندازه گیری هموگلوبین به روش دستگاهی (با دستگاه تمام الكترونیكی)
مقادیر طبیعی هموگلوبین خون در سنین مختلف در زیر مشخص شده است :
زنان : ۱۲ تا ۱۶ گرم در صد/مردان : ۱۴ تا ۱۸ گرم در صد/نوجوانان : ۱۲ تا ۱۶ گرم در صد/بچه ها : ۱۰ تا ۱۴ گرم در صد/شیر خواران : ۱۰ تا ۱۵ گرم در صد /نوزادان : ۱۶ تا ۲۵ گرم در صد
● منابع غذایی هموگلوبین :
از آنجا كه یكی از اجزای سازنده هموگلوبین گروه هم است ، میتوان گفت مواد غذایی ای كه حاوی آهن هستند ، می توان به عنوان منابع غذایی هموگلوبین ذكر كرد . مواد غذایی آهن دار مثل گوشت قرمز- مرغ- ماهی – تخم مرغ- سبزیجات مثل جعفری و اسفناج و حبوبات مثل عدس و لوبیا استفاده كنند.لازم به تذكر است كه جذب آهن با مصرف ویتامین C در بدن افزایش پیدا می كند.
● كم خونی داسی شكل
ناهنجاریهای زنجیره‌های هموگلوبین می‌تواند مشخصات فیزیكی مولكول هموگلوبین را تغییر دهد. به عنوان نمونه ، در آنمی داسی شكل ، اسید آمینه والین ، جایگزین اسید گلوتامیك در یك نقطه در هر یك از دو زنجیره بتا می‌شود.
هنگامی كه این نوع هموگلوبین در معرض فشار اكسیژن پایین قرار می‌گیرد، بلورهای درازی در داخل گویچه‌های سرخ تشكیل می‌دهد كه گاهی ۱۵ میكرومتر طول دارند.
این بلورها عبور گویچه‌های سرخ از مویرگهای كوچك را تقریبا غیر ممكن می‌سازند و انتهای تیز و سرنیزه‌ای به احتمال زیاد غشاهای گویچه‌ای را پاره كرده و به این ترتیب منجر به آنمی داسی شكل می‌شوند.
● تخریب هموگلوبین
عمر گویچه‌های قرمز خون حدود ۱۲۰ روز می‌باشد و پس از پایان این مدت بوسیله ماكروفاژها در طحال ، كبد و مغز استخوان فاگوسیته می‌شوند. پس از فاگوسیته شدن گویچه قرمز ، بخش پروتئینی هموگلوبین به اسیدهای آمینه تجزیه می‌شود و آهن آزاد شده به پروتئینها متصل شده و به صورت هموسیدرین یا فریتین در داخل آنها ذخیره می‌شود و در مواقع لازم پس از حمل به مغز استخوان ، برای سنتز هموگلوبین جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. پورفیرین به بیلی‌روبین تبدیل و پس از حمل به كبد به صورت محلول در آمده و همراه صفرا دفع می‌گردد.
تحت شرایط ویژه‌ای نظیر قرار گیری در محلولهای هیپوتونیك و یا تحت تاثیر موادی مانند سم مار ، هموگلوبین از درون گویچه‌های قرمز خارج می‌گردد كه این حالت را همولیز (hemolysis) می‌نامند.
هموگلوبین ، پس از همولیز ، سرنوشتی مانند هموگلوبین گویچه‌های قرمز فاگوسیته شده پیدا می‌كند. به همین دلیل ،
درصورتی كه همولیز به حدی باشد كه كبد قادر به دفع همه بیلی‌روبین تشكیل شده نباشد، یرقان پدید می‌آید كه با توجه به علت پیدایش آن ، یرقان همولیتیك نامیده می‌شود.
● سنتز هموگلوبین
نحوة سنتز هموگلوبین شامل دو مرحلة سنتز گلوبین و سنتز هِم می باشد. سنتز گلوبین در سیتوپلاسم و روی ریبوزومها صورت مــی پذیرد و سنتز هِم داخل میتوكندری انجام می گیرد.
سنتز گلوبین: سنتز زنجیره هــای گلوبین كه دارای ساختمان پلی پپتیدی می باشند، نیازمند ژن است. زنجیرة پلی پپتیدی مولكول گلوبین شامل انواع α ،β ،γ،δ، ζ و ε بوده كه هر كدام دارای ژنهای خاص خود می باشد كه روی كروموزوم بخصوصی قرار گرفته است:
زنجیرة α دارای۱۴۱ اسیدآمینه می باشد. ژن آن۲ عدد و روی كروموزوم ۱۶می باشد.
زنجیرة β دارای۱۴۶ اسیدآمینه می باشد. ژن آن یكعدد و روی كروموزوم ۱۱می باشد.
زنجیرة γ دارای۱۴۶ اسیدآمینه می باشد. ژن آن۲ عدد و روی كروموزوم ۱۱می باشد.
زنجیرδ دارای۱۴۶ اسیدآمینه می باشد. ژن آن۲ عدد و روی كروموزوم ۱۱می باشد.
لازم به ذكر است كه:
۱٫ محل قرار گیری ژنهایβ وδ روی كروموزوم۱۱ نزدیك هم است.
۲٫ ژنهایε وζ فقط در دوران جنینی و در كیسة زرده فعالند.
۳٫ منظور از دو یا یك عدد ژن روی كروموزوم، قرار گرفتن روی یك رشته از یك جفت كروموزوم است.
۴٫ احتمال موتاسیون در زنجیرهβ بیش از زنجیرهα است، زیرا ژنهای آن فقط یكعدد است.
۵٫ در هموگلوبینهای طبیعی مولكول گلوبین شامل دو جفت زنجیره می باشد، مثلاً α۲β۲
سنتز هِم: همانطوریكه گفته شد، هِم مولكولی غیر پروتئینی است كه شامل حلقة پورفیرین و اتم آهن دو ظرفیتی می باشد. بخشی از مراحل سنتز هِم در میتوكندری سلول و بخشی از آن در سیتوپلاسم سلول انجام می گیرد و شامل مراحل زیر است:
۱) شروع سنتز هِم با ماده ای بنام سوكسینیل كوآنزیمA می باشد، كه از سیكل كربس تأمین می شود. سوكسینیل كوآ در میتوكندری سلول با اسیدآمینة گلیسین تركیب شده و ماده ای بنام دلتا آمینو لوولونیك اسید (Δ-ALA) ایجاد می گردد. آنزیم این واكنش، دلتا آمینو لوولونیك اسید سنتتاز می باشد كه یك آنزیم میتوكندریایی است.
۲) Δ-ALA از میتوكندری سلول خارج می شود و در سیتوپلاسم تحت تأثیر آنزیم دلتا آمینو لوولونیك اسید دهیدراتاز قرار گرفته و با از دست دادن آب به مــاده ای بنام پورفوبیلینوژن (PBG) تبدیل می گردد. PBG از لحاظ شیمیایی یك حلقه پیرولی است.
۳) چهارمولكول PBG در حضـــور آنزیم اوروپــورفیرینوژن كوسنتتاز تركیبی تترا پیرولی بنام اوروپورفیرینوژن را می سازد. این تركیب ایزومرهای مختلفی دارد كه تنها ایزومرIII آن قادر به پیشبرد واكنش است. این مرحله نیز در سیتوپلاسم صورت می گیرد.
۴) اوروپورفیرینوژنIII ، به كوپروپورفیرینوژنIII تبدیل می شود.آنزیم واكنش، اوروپورفیرینوژن دكربوكسیلاز و اكسیداز است.
۵) كوپروپورفیرینوژنIII به پروتوپورفیرینـــوژن مبدل می شود. آنزیم واكنش كوپروپورفیرینوژن دكربوكسیلاز و اكسیداز می باشد. كوپروپورفیرینوژنIII وارد میتوكندری میشود، لذا مرحلة فوق در میتوكندری انجام می شود. پروتوپورفیرینوژن چند ایزومر دارد كه تنها ایزومرIX آن قادر است واكنش را ادامه دهد.
۶) پروتوپورفیرینوژنIX تحت اثر آنزیم پروتوپورفــــیرینوژن اكسیداز به پروتوپورفیرین IX تبدیل می شود.
۷) پروتوپورفیرینIX نیز به هِم تبدیل می شود.آنزیم میتوكندریایی فروشلاتاز، Fe²+ را وارد حلقة پروتوپورفیرینIX می نماید و مولكول هِم تولید می شود.
* مراحل۱، ۵، ۶ و۷ در میتوكندری و مراحل۲و۳و۴ در سیتوپلاسم صورت می گیرد.
* آنزیمΔ-ALA Synthetase یك آنزیم آلوستریك است، یعنی محصول نهایی واكنش كه هِم مــی باشد، طــی پدیدة مهار پس نورد(Feed back inhibition) بر آنزیم فوق اثر كرده و فعالیت آنرا كم و زیاد میكند، به این ترتیب كه اگر میزان هِم زیاد باشد، فعالیت آنزیم كم شده و اگر میزان هِم كم باشد، فعالیت آنزیم زیاد می شود. در كمخــونی فقرآهن، بدلیل كمبود آهن، هِم ساخته نمی شود فلذا فعالیت بیش از حد آنزیم Δ-ALA-S موجب تولید زیاد پروتوپورفیرین می گردد.
*زمانیكه آهن هِم در حالت احــیاء باشد (Fe²+)، می تواند با گازهایی مانند اكسیژن و منوكســـید كربن تركیب شود. هِمهای فریك (Fe³+)، مانند متهموگلوبین (MHb)، توانایی اكسیژناسیون ندارند، اما می توانند به یونهای با بار منفی مانند سیانید كاملاً پیوند شوند.
* مولكول هِم علاوه برهموگلوبین در تركیباتی مانند میوگلوبین، كاتالاز و سیتوكروم اكسیداز نیز وجود دارد، یعنی این تركیبات نیز دارای حلقة پورفیرین و اتم آهن هستند. ویتامینB12 دارای حلقة مشابهی بنام حلقه كورفیرین است كه در آن اتم كبالت(CO) قرار دارد.
* موتاسیون در آنزیم آلوستریك Δ-ALA-S و یا مسمومیت با سرب(كه بساری از آنزیمهای مسیر سنتز هِم مانند Δ-ALA-Sو فروشلاتاز را مهار میكند) موجب افزایش تولید بیش از حد هستـه های تترا پیرولی و پورفیرینها می شود و تراكم آنها در سلولها موجب بروز بیماری بنام پورفیری(Porphyria) می گردد.
مقادیر اصلی مقدار طبیعی : برای آقایان ۱۴ تا ۱۸ گرم در دسی‌لیتر و برای خانم‌ها مقادیر ۱۲ تا ۱۶ گرم در دسی‌لیتر.
محدوده خطر: هموگلوبین زیر ۵ و بالای ۲۰ مقادیر خطرزا به حساب می‌آیند و حتما نیازمند رسیدگی فوری هستند.
● چه چیزهایی باعث كاهش هموگلوبین می‌شود؟
همان دلایلی كه باعث كاهش گلبول‌های قرمز می شوند، با تخریب هموگلوبین، مقدار آن را هم كم می كنند. كم‌خونی، خون‌ریزی شدید، سرطان، سوءتغذیه، بیماری لوپوس، بیماری‌های كلیوی و بزرگی طحال باعث كاهش هموگلوبین می‌شوند. مصرف آنتی‌بیوتیك‌ها، آسپیرین و ایندومتاسین و همچنین داروهای ضدسرطان هم مقدار هموگلوبین خون را كم می‌كنند.
● چه چیزهایی باعث افزایش هموگلوبین می‌شود؟
مشكلات ریوی، سوختگی شدید، نارسایی مزمن ریه و از دست دادن زیاد آب بدن (دهیدراسیون‌) مقدار این ماده حیاتی را افزایش می‌دهند. داروهای جنتامایسین و متیل‌دوپا هم هموگلوبین را افزایش می دهند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 20 آذر 1397 03:20 ق.ظ
What's uup everyone, it's my first go to see at this web page, aand paragraph iis actually fruitful designed
foor me, keep up posting suh posts.
سه شنبه 20 آذر 1397 01:49 ق.ظ
I am sure this post has touched all the internet visitors, itss really really good article on building up new website.
دوشنبه 19 آذر 1397 05:50 ب.ظ
Unquestionably imagine that which yoou stated. Your favourite justification appeared to be at the
internet the easiest factor to take into account of.
I say to you, I certainly get annoyed at the same time as other folks think about worries that they plainly do not
understand about. You managed to hit the nail upon the highest
as well as outlined out the entire thing with no need side
effect , folks can take a signal. Will probably be again to get more.
Thank you
دوشنبه 19 آذر 1397 05:09 ب.ظ
Great beat ! I wish to apprentice whilst yoou amnend your website, how can i subscribe
for a weblog web site? The account helped me a acceptable deal.
I had been a little bit familiar of this your broadcast
offered vibrant transparent idea
جمعه 16 آذر 1397 12:21 ق.ظ

Awesome stuff. Thanks.
fast cialis online comprar cialis 10 espa241a cialis 20mg achat cialis en suisse cialis 5 mg schweiz we use it 50 mg cialis dose cialis 50 mg soft tab how to buy cialis online usa cialis generic tadalafil buy comprar cialis 10 espa241a
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:02 ب.ظ
Hello! Quick question that's totally off topic. Do you know how to mwke youhr site mobile friendly?

My site looks weird when browsing from my iphone 4. I'm trying to find a template or pugin that might be able to
correct tis problem. If you have any recommendations,
pleasee share. Many thanks!
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:58 ب.ظ
Wow, this post is nice, my sister is analyzing these kinds of
things, so I am going to tell her.
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:53 ق.ظ

Kudos! I like this.
cialis manufacturer coupon cialis generika cialis pills price each order a sample of cialis tadalafil viagra cialis levitra side effects for cialis il cialis quanto costa the best site cialis tablets how do cialis pills work
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:42 ق.ظ
I amm actuawlly pleased to read this website posts which carries tons of helpful facts, thanks forr providding these data.
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:04 ق.ظ

You explained it exceptionally well!
only now cialis 20 mg buy cheap cialis in uk cialis 5 mg buy warnings for cialis cialis 5 mg schweiz cialis rezeptfrei buy original cialis precios de cialis generico click now buy cialis brand buy brand cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 12:39 ب.ظ

Valuable postings. Thank you.
cialis 5 mg funziona cialis generico chinese cialis 50 mg cialis pills acheter cialis kamagra acheter cialis kamagra when can i take another cialis venta cialis en espaa buy online cialis 5mg cialis therapie
سه شنبه 13 آذر 1397 01:53 ق.ظ
Your means of describing the whole thing in this paragraph is
genuinely fastidious, every one be able to simply understand it, Thanks a lot.
سه شنبه 13 آذر 1397 01:09 ق.ظ

Incredible loads of very good knowledge!
cialis prezzo di mercato cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg schweiz cialis tadalafil generic cialis levitra cialis dosage amounts cialis venta a domicilio cialis pills boards cialis daily cialis wir preise
سه شنبه 13 آذر 1397 01:08 ق.ظ
This article will help the internet viewers for building
up new weblog or even a blog fromm start to end.
یکشنبه 11 آذر 1397 11:40 ق.ظ

Appreciate it. Loads of write ups!

cialis savings card we like it cialis price we like it safe cheap cialis cialis et insomni estudios de cialis genricos order cialis from india costo in farmacia cialis order cialis from india venta de cialis canada where do you buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 02:21 ب.ظ
Excellent web site you have got here.. It's difficult to find high-quality writing like yours these days. I seriously appreciate people like you! Take care!!
شنبه 10 آذر 1397 12:14 ق.ظ

Valuable forum posts. Thanks!
safe dosage for cialis cialis ahumada tadalafil 10 mg buy cialis sample pack where cheapest cialis buy generic cialis cialis vs viagra cialis prices cialis prices cialis alternative
جمعه 9 آذر 1397 02:10 ب.ظ
Hello mates, its impressive piece of writing on the topic of cultureand fully defined, keep it up all the time.
جمعه 9 آذر 1397 11:46 ق.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who
has been conducting a little research on this. And he actually ordered me lunch because I discovered
it for him... lol. So let me reword this.... Thanks for the
meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your web page.
جمعه 9 آذر 1397 04:54 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to read
more of your useful information. Thanks for the post.

I'll definitely return.
جمعه 9 آذر 1397 03:14 ق.ظ
Keep on writing, great job!
جمعه 9 آذر 1397 01:08 ق.ظ

Excellent postings. Cheers.
look here cialis order on line comprar cialis 10 espa241a buying cialis in colombia cialis professional from usa price cialis best opinioni cialis generico achat cialis en suisse acquisto online cialis cialis generic availability we like it cialis price
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:47 ب.ظ

Lovely material, Many thanks!
if a woman takes a mans cialis how do cialis pills work generic cialis with dapoxetine cialis canadian drugs cialis 20mg preis cf cialis 20mg preis cf only now cialis 20 mg india cialis 100mg cost the best choice cialis woman look here cialis cheap canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:15 ق.ظ
I needed to thank you for this great read!!
I absolutely loved every little bit of it. I've got you bookmarked
to loook at new stuff you post…
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:27 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
comprar cialis 10 espa241a cialis pas cher paris cialis dosage amounts cialis per paypa cialis 5 mg effetti collateral cialis 100 mg 30 tablet generic cialis when can i take another cialis cialis flussig generic for cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:02 ب.ظ

Kudos, I value it!
cialis dosage buying cialis overnight we recommend cialis info cheap cialis generic low dose cialis cialis online nederland cialis patentablauf in deutschland buy cialis sample pack cialis coupons buy cialis online cheapest
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:07 ق.ظ
Its such as you learn my thoughts! You appear to know so much approximately this, such as you wrote the book in it or something.
I feel that you can do with some p.c. to pressure the message house a
little bit, but other than that, that is wonderful blog.
An excellent read. I will definitely be back.
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:29 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
that automatically tweet my newest twitter
updates. I've been looking for a plug-in like this
for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:05 ق.ظ
you're actually a just right webmaster. The
web site loading pace is amazing. It seems that you're doing
any unique trick. In addition, The contents aree masterpiece.
you've performed a great ctivity in this subject!
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:50 ق.ظ
This article provides clear idea in support of the new
visitors of blogging, that truly how to do blogging.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :