تبلیغات
شیمی وكاربردها - هموگلوبین و ساختار آن
 
شیمی وكاربردها
شیمی علم بهترزیستن
یکشنبه 29 بهمن 1391 :: نویسنده : هایده ذاکر حمیدی

هموگلوبین

گویچه‌های قرمز خون حاوی مولكول پیچیده‌ای به نام هموگلوبین می‌باشد كه هموگلوبین مهمترین وفراوانترین پروتئین موجـود در گلبولهای قرمز بوده و نقش اساسی در حمل ونقل O2 ،CO2 و پروتون دارد. میوگلوبین نیز پروتئینی مشابه هموگلوبین بوده كه درون سلولهای عضلانی قرار گرفته و در انتقالO2 دخالت دارد. هموگلوبین از یك قسمت پروتئینی به نام گلوبین و یك رنگدانه آهن‌دار به نام هِم تشكیل شده است.


مولكول هموگلوبین شامل دو بخش میباشد:

۱- بخش پروتئینی موسوم به گلوبین كه دارای چهار زنجیرة پلی پپتیدی می باشد (تترامر است)

۲- بخش غیر پروتئینی موسوم به هِم(heme) كه به آن گروه پروستتیك مولكول هموگلوبین می گویند. هِم عبارتست از یك حلقة پورفیرینی كه یك اتم آهن دو ظرفیتی در مركز آن قرار گرفته است.


هر مولكول هموگلوبین دارای یك مولكول گلوبین و۴ مولكول هِم می باشد، بطوریكه هر مولكول هِم به یكی از زنجیره هـــای گلوبین متصل میگردد. هر مولكول هِم قادر است یك مولكولO2 را جابجا كند، لذا هر مولكول هموگلوبین توانایی حمل چهار مولكول O2 را داراست.


در مولكول میوگلوبین دو بخش گلوبین و هِم مشاهده می شود، اما مولكول گلوبین آن از یك زنجیرة پلی پپتیدی ساخته شده است كه به یك مولكول هِم متصل می گردد، لذا مولكول میـــوگلوبین تنها توانایی انتقال یك مولكولO2 را دارد.

مولكول هِم مسئول رنگ قرمز هموگلوبین و میوگلوبین است و همانطوریكه گفته شد یك اتم آهن دو ظرفیتی در مركز آن قرار گرفته است. اگر اتم آهن دو ظرفیتی(Fe²+) به آهن سه ظرفیتی(Fe³+) اكسید شود، عملكرد مولكول از بین خواهد رفت. در مولكول هِم هر اتم آهن فرو قادر است ۶ پیوند كئوردینانس(داتیو) برقرار سازد. چهار عدد از این پیوندها با اتمهای ازت(N) موجود در حلقة پورفیرین برقرار می شود، كه همگی در یك سطح قرار دارند. پیوندهای پنجم وششم نیز در بالا و پایین این سطح قرار دارند. پیوند پنجم بین آهن و نیتروژن یكی از اسیدهای آمینة گلوبین و پیوند ششم بین آهن و مولكول اكسیژن برقرار می شود. بدیهی است در صورتیكه Hb ، اكسیژن خود را از دست بدهد، پیوند ششم وجود نخواهد داشت.


گلوبین مركب از ۴ زنجیره پلی پپتیدی است كه به هر زنجیره یك پورفیرین آهن‌دار (هِم) متصل شده است. بر اساس نوع زنجیره‌های پلی پپتیدی سه نوع هموگلوبین (Hb) در انسان قابل تشخیص می‌باشد كه شامل HbA12 كه ۲% هموگلوبین افراد بالغ را تشكیل می‌دهد و گلوبین آن مركب از دو زنجیره آلفا و دو زنجیره دلتا می‌باشد.


HbF كه حدود ۱% هموگلوبین بالغین را تشكیل می‌دهد و در ساختمان گلوبین آن دو زنجیره آلفا و دو زنجیره گاما شركت دارند، است. HbF در دوره جنین ، هموگلوبین غالب می‌باشد و پس از تولد بوسیله HbA1 جایگزین می‌گردد.


یكی از راههای تخمین میزان گویچه‌های قرمز خون ، اندازه گیری مقدار هموگلوبین با استفاده از دستگاه اسپكترو فتومتر می‌باشد. در این روش كه مقدار هموگلوبین برحسب گرم در دسی لیتر بیان می‌گردد. در مردان ۱۸ – ۱۴ گرم بر دسی لیتر و در زنان ۱۶ – ۱۲ گرم بر دسی لیتر می‌باشد.


● نقش مولكول هموگلوبین

هموگلوبین به علت داشتن آهن كه در حالت احیا شده می‌باشد، می‌تواند با اكسیژن و دی‌اكسید كربن تركیب شده و به ترتیب اكسی هموگلوبین (oxyhemoglobin) و كربو آمینو هموگلوبین (carbaminohemoglobin) تشكیل دهد.

با توجه به بالابودن فشار اكسیژن در ریه‌ها ، اكسی هموگلوبین در ریه‌ها تشكیل شده و پس از رسیدن به بافتها ، اكسیژن جدا شده و دی‌اكسید كربن CO2 به آن متصل می‌گردد.
به این ترتیب امكان حمل اكسیژن از ریه‌ها به بافتها و دی‌اكسیدكربن از بافتها به ریه‌ها امكان‌پذیر می‌گردد.
از طرف دیگر سطح بسیار زیاد گویچه‌های قرمز نسبت به حجم آنها (به علت داشتن شكل مقعرالطرفین) سبب تسریع و تسهیل اشباع هموگلوبین با اكسیژن در ریه‌ها می‌شود.
علاوه بر انتقال اكسیژن توسط هموگلوبین ، این مولكول عمل دیگری نیز انجام می‌دهد و آن عبارت از تثبیت فشار اكسیژن در بافتها است.


● تشكیل مولكول هموگلوبین
سنتز مولكول هموگلوبین در گلبولهای قرمز اولیه شروع می‌شود و تا زمانی كه گلبول قرمز ، مغز استخوان را ترك می‌كند و وارد خون می‌شود،
برای حدود یك روز به تشكیل مقادیر ناچیزی هموگلوبین ادامه می‌دهند. هر مولكول هم پس از تشكیل شدن با یك زنجیره پلی پپتیدی بسیار دراز موسوم به گلوبین كه در ریبوزومها ساخته می‌شود، تركیب شده و یكی از اجزا هموگلوبین موسوم به یك زنجیره هموگلوبین را تشكیل می‌دهد.
هر یك از این زنجیره‌ها دارای وزن مولكولی ۱۶۰۰۰ بوده و چهار عدد از آنها به نوبه خود بطور سست به یكدیگر متصل شده و مولكول كامل را می‌سازند. چون هر زنجیره یك گروه هم دارد، چهار اتم آهن در هر مولكول هموگلوبین وجود دارد كه هر یك از آنها می‌تواند یك مولكول اكسیژن را حمل كند. هموگلوبین دارای وزن مولكولی ۶۴۴۵۸ دالتون است.
● محل ساخته شدن هموگلوبین در بدن :
سنتز مولكول هموگلوبین در گلبولهای قرمز اولیه شروع می‌شود و تا زمانی كه گلبول قرمز ، مغز استخوان را ترك می‌كند و وارد خون می‌شود، برای حدود یك روز به تشكیل مقادیر ناچیزی هموگلوبین ادامه می‌دهند. هر مولكول هم پس از تشكیل شدن با یك زنجیره پلی پپتیدی بسیار دراز موسوم به گلوبین كه در ریبوزومها ساخته می‌شود، تركیب شده و یكی از اجزا هموگلوبین موسوم به یك زنجیره هموگلوبین را تشكیل می‌دهد.
هر یك از این زنجیره‌ها دارای وزن مولكولی ۱۶۰۰۰ بوده و چهار عدد از آنها به نوبه خود بطور سست به یكدیگر متصل شده و مولكول كامل را می‌سازند. چون هر زنجیره یك گروه هم دارد، چهار اتم آهن در هر مولكول هموگلوبین وجود دارد كه هر یك از آنها می‌تواند یك مولكول اكسیژن را حمل كند.
● كلیاتی در مورد اهمیت بیولوزیك هموگلوبین :
تقریباً تمامی اكسیژنی كه در خون انسان و حیوانات حمل می گردد،به هموگلوبین موجود در گلبول های قرمزخون متصل می باشد.هموگلوبین علاوه بر انتقال اكسیزن ، ناقل مقداری كربن دی اكسید و هیدروژن حاصل از اكسیداسیون مواد درچرخه كربس نیز می باشد .قسمت اعظم كربن دی اكسید حاصل ، از طریق پلاسما به شش ها انتقال می یابد و فقط ۲۰% آن توسط هموگلوبین منتقل می شود .
● كلیاتی در مورد اهمیت بیوشیمیایی هموگلوبین :
همو گلوبین با زیر واحد ها و جایگاه های متعدد اتصال به اكسیژن ، برای انتقال اكسیژن مناسب می باشد .
● روش های طبقه بندی و نام گذاری هموگلوبین :
اساس نوع زنجیره‌های پلی پپتیدی سه نوع هموگلوبین (Hb) در انسان قابل تشخیص می‌باشد كه شامل:
۱- HbA12 كه ۲% هموگلوبین افراد بالغ را تشكیل می‌دهد و گلوبین آن مركب از دو زنجیره آلفا و دو زنجیره دلتا می‌باشد.
۲- HbF كه حدود ۱% هموگلوبین بالغین را تشكیل می‌دهد و در ساختمان گلوبین آن دو زنجیره آلفا و دو زنجیره گاما شركت دارند، است HbF. در دوره جنین ، هموگلوبین غالب می‌باشد و پس از تولد بوسیله HbA1 جایگزین می‌گردد.
● ساختمان شیمیایی هموگلوبین :
شناخته ترین ساده ترین پروتیین الیگومریك هموگلوبین است ، این پروتئین با وزن مولكولی ۶۴۵۰۰ دالتون وبامخففHb . از دو زیرواحد آلفا و دو زیرواحد بتا تشكیل شده است . زیرواحد های الفا هر كدام دارای ۱۴۱ اسید امینه و زیرواحد های بنا هر یك واجد ۱۴۶ اسید امینه اند . این چهار رشته ، هر كدام به یك گروه پروستاتیك آهن دار ، موسوم به هم از طریق پیوند غیر كووالانسی متصل می باشند . هسته اصلی گروه هم را مولكول پورفیرین تشكیل می دهد . پورفیرینی كه در هموگلوبین و میوگلوبین انسان یافت می شود ،از نوع پروتوپورفیرین می باشد كه از دو مولكول اسید پروپیونیك ،دو گروه وینیل و چهار گروه متیل جانبی متصل به چهار حلقه پیرول تشكیل شده اند . اتم آهن در فرم فرو ، در وسط این صفحه مسطح قرار دارد . هر اتم آهن با چهار ظرفیت به چهار نیتروژن موجود در حلقه پروتوپورفیرین پیوند یافته است . اتم آهن می تواند به صورت فریك نیز باشد . لیكن فقط در حالت فرو است كه با اكسیزن تركیب می شود . فرو هموگلوبین با آهن دو ظرفیتی و فری هموگلوبین كه همان مت هموگلوبین است ، دارای آهن سه ظرفیتی است.
● مشخصات فیزیكی هموگلوبین :
یك مولكول تقریباً كروی باقطری حدودnm5/5 می باشد.در هموگلوبین پیوندها غیر قطبی اند .
● نقش بیوشیمیایی هموگلوبین :
هموگلوبین به علت داشتن آهن كه در حالت احیا شده می‌باشد، می‌تواند با اكسیژن و دی‌اكسید كربن تركیب شده و به ترتیب اكسی هموگلوبین (oxyhemoglobin) و كربو آمینو هموگلوبین (carbaminohemoglobin) تشكیل دهد. با توجه به بالابودن فشار اكسیژن در ریه‌ها ، اكسی هموگلوبین در ریه‌ها تشكیل شده و پس از رسیدن به بافتها ، اكسیژن جدا شده و دی‌اكسید كربن به CO2 آن متصل می‌گردد. به این ترتیب امكان حمل اكسیژن از ریه‌ها به بافتها و دی‌اكسیدكربن از بافتها به ریه‌ها امكان‌پذیر می‌گردد. از طرف دیگر سطح بسیار زیاد گویچه‌های قرمز نسبت به حجم آنها (به علت داشتن شكل مقعرالطرفین) سبب تسریع و تسهیل اشباع هموگلوبین با اكسیژن در ریه‌ها می‌شود. علاوه بر انتقال اكسیژن توسط هموگلوبین ، این مولكول عمل دیگری نیز انجام می‌دهد و آن عبارت از تثبیت فشار اكسیژن در بافتها است.
● نقش بیولوژیك هموگلوبین :
در هنگام عبور خون شریانی از ریه ها و سپس قلب وبافت های محیطی ،هموگلوبین حدود ۹۶% از اكسیژن اشباع می باشد . در خون وریدی كه به قلب بر می گردد ، میزان اشباع هموگلوبین از اكسیژن به ۶۴% می رسد . بنابر این ، هر ۱۰۰ میلی لیتر خونی كه از میان یك بافت عبور می نماید ، حدود یك سوم اكسیژن حمل شده ، معادل ۵/۶ میلی لیتر از گاز اكسیژن در فشار اتمسفر و دمای بدن را آزاد می سازد .
قسمت اعظم دی اكسید كربن حاصل از اكسیداسیون مواد در چرخه ی كربس ،از طریق پلاسما به شش ها انتقال می یابد .
● علل كمبود و افزایش و عوارض حاصله :
دلائل زیادی وجود دارد كه هموگلوبین بیشتراز ده گرم در دسی لیتر ، ۱۰۰ گرم درلیتر مشكلی ایجاد نمی كند. ولی هموگلوبین پائین تر از ده گرم می تواند همراه با نارسائی خفیف قلبی ریوی ، كاهش قوه كار ، كاهش تحمل فعالیت وتمرینات ورزشی باشد . كمبود هموگلوبین موجب كاهش وزن نوزاد ، زایمان زودرس ومرگ ومیر قبل از تولد است . و همین طور كاهش هموگلوبین خون نشانه ی تالاسمی می باشد .
● روش های اندازه گیری هموگلوبین :
هموگلوبین در آزمایشگاه به دو روش اندازه گیری می شود :
۱- اندازه گیری هموگلوبین به روش دستی
۲- اندازه گیری هموگلوبین به روش دستگاهی (با دستگاه تمام الكترونیكی)
مقادیر طبیعی هموگلوبین خون در سنین مختلف در زیر مشخص شده است :
زنان : ۱۲ تا ۱۶ گرم در صد/مردان : ۱۴ تا ۱۸ گرم در صد/نوجوانان : ۱۲ تا ۱۶ گرم در صد/بچه ها : ۱۰ تا ۱۴ گرم در صد/شیر خواران : ۱۰ تا ۱۵ گرم در صد /نوزادان : ۱۶ تا ۲۵ گرم در صد
● منابع غذایی هموگلوبین :
از آنجا كه یكی از اجزای سازنده هموگلوبین گروه هم است ، میتوان گفت مواد غذایی ای كه حاوی آهن هستند ، می توان به عنوان منابع غذایی هموگلوبین ذكر كرد . مواد غذایی آهن دار مثل گوشت قرمز- مرغ- ماهی – تخم مرغ- سبزیجات مثل جعفری و اسفناج و حبوبات مثل عدس و لوبیا استفاده كنند.لازم به تذكر است كه جذب آهن با مصرف ویتامین C در بدن افزایش پیدا می كند.
● كم خونی داسی شكل
ناهنجاریهای زنجیره‌های هموگلوبین می‌تواند مشخصات فیزیكی مولكول هموگلوبین را تغییر دهد. به عنوان نمونه ، در آنمی داسی شكل ، اسید آمینه والین ، جایگزین اسید گلوتامیك در یك نقطه در هر یك از دو زنجیره بتا می‌شود.
هنگامی كه این نوع هموگلوبین در معرض فشار اكسیژن پایین قرار می‌گیرد، بلورهای درازی در داخل گویچه‌های سرخ تشكیل می‌دهد كه گاهی ۱۵ میكرومتر طول دارند.
این بلورها عبور گویچه‌های سرخ از مویرگهای كوچك را تقریبا غیر ممكن می‌سازند و انتهای تیز و سرنیزه‌ای به احتمال زیاد غشاهای گویچه‌ای را پاره كرده و به این ترتیب منجر به آنمی داسی شكل می‌شوند.
● تخریب هموگلوبین
عمر گویچه‌های قرمز خون حدود ۱۲۰ روز می‌باشد و پس از پایان این مدت بوسیله ماكروفاژها در طحال ، كبد و مغز استخوان فاگوسیته می‌شوند. پس از فاگوسیته شدن گویچه قرمز ، بخش پروتئینی هموگلوبین به اسیدهای آمینه تجزیه می‌شود و آهن آزاد شده به پروتئینها متصل شده و به صورت هموسیدرین یا فریتین در داخل آنها ذخیره می‌شود و در مواقع لازم پس از حمل به مغز استخوان ، برای سنتز هموگلوبین جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. پورفیرین به بیلی‌روبین تبدیل و پس از حمل به كبد به صورت محلول در آمده و همراه صفرا دفع می‌گردد.
تحت شرایط ویژه‌ای نظیر قرار گیری در محلولهای هیپوتونیك و یا تحت تاثیر موادی مانند سم مار ، هموگلوبین از درون گویچه‌های قرمز خارج می‌گردد كه این حالت را همولیز (hemolysis) می‌نامند.
هموگلوبین ، پس از همولیز ، سرنوشتی مانند هموگلوبین گویچه‌های قرمز فاگوسیته شده پیدا می‌كند. به همین دلیل ،
درصورتی كه همولیز به حدی باشد كه كبد قادر به دفع همه بیلی‌روبین تشكیل شده نباشد، یرقان پدید می‌آید كه با توجه به علت پیدایش آن ، یرقان همولیتیك نامیده می‌شود.
● سنتز هموگلوبین
نحوة سنتز هموگلوبین شامل دو مرحلة سنتز گلوبین و سنتز هِم می باشد. سنتز گلوبین در سیتوپلاسم و روی ریبوزومها صورت مــی پذیرد و سنتز هِم داخل میتوكندری انجام می گیرد.
سنتز گلوبین: سنتز زنجیره هــای گلوبین كه دارای ساختمان پلی پپتیدی می باشند، نیازمند ژن است. زنجیرة پلی پپتیدی مولكول گلوبین شامل انواع α ،β ،γ،δ، ζ و ε بوده كه هر كدام دارای ژنهای خاص خود می باشد كه روی كروموزوم بخصوصی قرار گرفته است:
زنجیرة α دارای۱۴۱ اسیدآمینه می باشد. ژن آن۲ عدد و روی كروموزوم ۱۶می باشد.
زنجیرة β دارای۱۴۶ اسیدآمینه می باشد. ژن آن یكعدد و روی كروموزوم ۱۱می باشد.
زنجیرة γ دارای۱۴۶ اسیدآمینه می باشد. ژن آن۲ عدد و روی كروموزوم ۱۱می باشد.
زنجیرδ دارای۱۴۶ اسیدآمینه می باشد. ژن آن۲ عدد و روی كروموزوم ۱۱می باشد.
لازم به ذكر است كه:
۱٫ محل قرار گیری ژنهایβ وδ روی كروموزوم۱۱ نزدیك هم است.
۲٫ ژنهایε وζ فقط در دوران جنینی و در كیسة زرده فعالند.
۳٫ منظور از دو یا یك عدد ژن روی كروموزوم، قرار گرفتن روی یك رشته از یك جفت كروموزوم است.
۴٫ احتمال موتاسیون در زنجیرهβ بیش از زنجیرهα است، زیرا ژنهای آن فقط یكعدد است.
۵٫ در هموگلوبینهای طبیعی مولكول گلوبین شامل دو جفت زنجیره می باشد، مثلاً α۲β۲
سنتز هِم: همانطوریكه گفته شد، هِم مولكولی غیر پروتئینی است كه شامل حلقة پورفیرین و اتم آهن دو ظرفیتی می باشد. بخشی از مراحل سنتز هِم در میتوكندری سلول و بخشی از آن در سیتوپلاسم سلول انجام می گیرد و شامل مراحل زیر است:
۱) شروع سنتز هِم با ماده ای بنام سوكسینیل كوآنزیمA می باشد، كه از سیكل كربس تأمین می شود. سوكسینیل كوآ در میتوكندری سلول با اسیدآمینة گلیسین تركیب شده و ماده ای بنام دلتا آمینو لوولونیك اسید (Δ-ALA) ایجاد می گردد. آنزیم این واكنش، دلتا آمینو لوولونیك اسید سنتتاز می باشد كه یك آنزیم میتوكندریایی است.
۲) Δ-ALA از میتوكندری سلول خارج می شود و در سیتوپلاسم تحت تأثیر آنزیم دلتا آمینو لوولونیك اسید دهیدراتاز قرار گرفته و با از دست دادن آب به مــاده ای بنام پورفوبیلینوژن (PBG) تبدیل می گردد. PBG از لحاظ شیمیایی یك حلقه پیرولی است.
۳) چهارمولكول PBG در حضـــور آنزیم اوروپــورفیرینوژن كوسنتتاز تركیبی تترا پیرولی بنام اوروپورفیرینوژن را می سازد. این تركیب ایزومرهای مختلفی دارد كه تنها ایزومرIII آن قادر به پیشبرد واكنش است. این مرحله نیز در سیتوپلاسم صورت می گیرد.
۴) اوروپورفیرینوژنIII ، به كوپروپورفیرینوژنIII تبدیل می شود.آنزیم واكنش، اوروپورفیرینوژن دكربوكسیلاز و اكسیداز است.
۵) كوپروپورفیرینوژنIII به پروتوپورفیرینـــوژن مبدل می شود. آنزیم واكنش كوپروپورفیرینوژن دكربوكسیلاز و اكسیداز می باشد. كوپروپورفیرینوژنIII وارد میتوكندری میشود، لذا مرحلة فوق در میتوكندری انجام می شود. پروتوپورفیرینوژن چند ایزومر دارد كه تنها ایزومرIX آن قادر است واكنش را ادامه دهد.
۶) پروتوپورفیرینوژنIX تحت اثر آنزیم پروتوپورفــــیرینوژن اكسیداز به پروتوپورفیرین IX تبدیل می شود.
۷) پروتوپورفیرینIX نیز به هِم تبدیل می شود.آنزیم میتوكندریایی فروشلاتاز، Fe²+ را وارد حلقة پروتوپورفیرینIX می نماید و مولكول هِم تولید می شود.
* مراحل۱، ۵، ۶ و۷ در میتوكندری و مراحل۲و۳و۴ در سیتوپلاسم صورت می گیرد.
* آنزیمΔ-ALA Synthetase یك آنزیم آلوستریك است، یعنی محصول نهایی واكنش كه هِم مــی باشد، طــی پدیدة مهار پس نورد(Feed back inhibition) بر آنزیم فوق اثر كرده و فعالیت آنرا كم و زیاد میكند، به این ترتیب كه اگر میزان هِم زیاد باشد، فعالیت آنزیم كم شده و اگر میزان هِم كم باشد، فعالیت آنزیم زیاد می شود. در كمخــونی فقرآهن، بدلیل كمبود آهن، هِم ساخته نمی شود فلذا فعالیت بیش از حد آنزیم Δ-ALA-S موجب تولید زیاد پروتوپورفیرین می گردد.
*زمانیكه آهن هِم در حالت احــیاء باشد (Fe²+)، می تواند با گازهایی مانند اكسیژن و منوكســـید كربن تركیب شود. هِمهای فریك (Fe³+)، مانند متهموگلوبین (MHb)، توانایی اكسیژناسیون ندارند، اما می توانند به یونهای با بار منفی مانند سیانید كاملاً پیوند شوند.
* مولكول هِم علاوه برهموگلوبین در تركیباتی مانند میوگلوبین، كاتالاز و سیتوكروم اكسیداز نیز وجود دارد، یعنی این تركیبات نیز دارای حلقة پورفیرین و اتم آهن هستند. ویتامینB12 دارای حلقة مشابهی بنام حلقه كورفیرین است كه در آن اتم كبالت(CO) قرار دارد.
* موتاسیون در آنزیم آلوستریك Δ-ALA-S و یا مسمومیت با سرب(كه بساری از آنزیمهای مسیر سنتز هِم مانند Δ-ALA-Sو فروشلاتاز را مهار میكند) موجب افزایش تولید بیش از حد هستـه های تترا پیرولی و پورفیرینها می شود و تراكم آنها در سلولها موجب بروز بیماری بنام پورفیری(Porphyria) می گردد.
مقادیر اصلی مقدار طبیعی : برای آقایان ۱۴ تا ۱۸ گرم در دسی‌لیتر و برای خانم‌ها مقادیر ۱۲ تا ۱۶ گرم در دسی‌لیتر.
محدوده خطر: هموگلوبین زیر ۵ و بالای ۲۰ مقادیر خطرزا به حساب می‌آیند و حتما نیازمند رسیدگی فوری هستند.
● چه چیزهایی باعث كاهش هموگلوبین می‌شود؟
همان دلایلی كه باعث كاهش گلبول‌های قرمز می شوند، با تخریب هموگلوبین، مقدار آن را هم كم می كنند. كم‌خونی، خون‌ریزی شدید، سرطان، سوءتغذیه، بیماری لوپوس، بیماری‌های كلیوی و بزرگی طحال باعث كاهش هموگلوبین می‌شوند. مصرف آنتی‌بیوتیك‌ها، آسپیرین و ایندومتاسین و همچنین داروهای ضدسرطان هم مقدار هموگلوبین خون را كم می‌كنند.
● چه چیزهایی باعث افزایش هموگلوبین می‌شود؟
مشكلات ریوی، سوختگی شدید، نارسایی مزمن ریه و از دست دادن زیاد آب بدن (دهیدراسیون‌) مقدار این ماده حیاتی را افزایش می‌دهند. داروهای جنتامایسین و متیل‌دوپا هم هموگلوبین را افزایش می دهند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:23 ق.ظ

Helpful data. Many thanks.
free generic cialis we recommend cialis info how much does a cialis cost cialis generic tadalafil buy cialis tablets prezzo cialis a buon mercato can i take cialis and ecstasy free generic cialis pastillas cialis y alcoho generic cialis pro
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:39 ب.ظ

Very good information. Thanks a lot.
buy cialis online cheapest purchasing cialis on the internet prezzo cialis a buon mercato cialis 30 day trial coupon tadalafil 20mg cialis 10mg prix pharmaci cialis with 2 days delivery click here cialis daily uk buy online cialis 5mg generic low dose cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:09 ق.ظ

Thank you, Quite a lot of postings!

were to buy viagra buy viagra mexico buy original viagra is it illegal to buy viagra online how to order viagra pills buy viagra from india how to buy real viagra honest place to buy viagra generic viagra where can i get viagra online
جمعه 3 فروردین 1397 03:05 ب.ظ

Perfectly expressed certainly! .
generic cialis review uk non 5 mg cialis generici pastillas cialis y alcoho tadalafil deutschland cialis online cialis pills in singapore we like it cialis soft gel cialis prezzo di mercato cialis arginine interactio opinioni cialis generico
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:55 ب.ظ

With thanks. I enjoy this!
cialis generico cialis price thailand cialis generisches kanada buy cialis online cheapest cialis therapie cilas cialis name brand cheap cialis for sale south africa cialis patent expiration cialis generique
جمعه 28 مهر 1396 01:36 ق.ظ
Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
I'm trying to find out if its a problem on my end or if
it's the blog. Any responses would be greatly appreciated.
شنبه 25 شهریور 1396 03:17 ب.ظ
What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I
have discovered It positively helpful and it has helped me out loads.
I hope to contribute & aid different customers like
its helped me. Great job.
شنبه 28 مرداد 1396 02:46 ب.ظ
ساختار مولکولی یا شیمیایی خون چیست؟
شنبه 14 مرداد 1396 06:33 ق.ظ
If you are going for finest contents like myself, only pay a visit this
web page all the time because it presents quality
contents, thanks
سه شنبه 15 فروردین 1396 08:02 ب.ظ
جمعه 11 فروردین 1396 05:45 ب.ظ
عالی عالیه مبن خیلی خوبی به اشتراک گذاشتین
شنبه 5 فروردین 1396 12:41 ب.ظ
ذدلابب
شنبه 5 فروردین 1396 12:29 ب.ظ
خیلی بد بود
شنبه 5 فروردین 1396 12:27 ب.ظ
خیلی خیلی عالی بود
سه شنبه 18 آبان 1395 11:36 ب.ظ
مطالبتون عالیه لذت بردیم.
تشکر
شنبه 21 فروردین 1395 05:11 ب.ظ
سلام
باتشکرازمتن خوبتون میشه لطفا منبع رو معرفی کنید که بشه از مطالبتون برای پروزه ام استفاده کنم
چهارشنبه 21 آبان 1393 02:05 ق.ظ
متشکرم توضیحات کاملأ جوابگو هسب
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :